Regulamin

Regulamin korzystania z obiektów ApartmentPrestige:

Niniejszy Regulamin ma na służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości apartamentu przy zachowaniu dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. Obsługa i każdy gość, korzystający z obiektu ApartamentPrestige zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu o ile nie stoją one w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Obsługa ApartmentPrestige zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby świadczyć usługi najlepszej możliwej jakości. W szczególności zobowiązujemy się do:
  • Uprzejmości;
  • Rzetelności;
  • Możliwie najszybszej reakcji na uwagi zgłaszane przez Gości;
  • Zachowania w tajemnicy informacji o Gościach (poza tymi, niezbędnymi do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji naszych usług);
  • Jak najszybsze usuwanie niedogodności zgłaszanych nam przez Gości, o ile leży to w granicach naszych możliwości;
  • Udzielania informacji przydatnych w organizacji pobytu, zgodnie z posiadaną wiedzą.
 2. Rezerwując pobyt w obiekcie ApartmentPrestige, nasz Gość wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Apartament jest udostępniany naszym Gościom na czas minimum jednej doby hotelowej, która w naszym obiekcie trwa od godziny 15.00 do 11.00 dnia następnego.
 4. Gość zobowiązuje się opuścić obiekt do godziny 11.00 w dniu, w którym kończy się zarezerwowany przez niego pobyt, chyba że wcześniej uzgodni z obsługą możliwość późniejszego opuszczenia apartamentu. W przeciwnym wypadku obsługa obiektu ma prawo do obciążenia Gościa kosztami pobytu przez kolejną dobę hotelową.
 5. Gość w czasie pobytu otrzymuje możliwość wyłącznego i swobodnego korzystania z apartamentu, wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nim sprzętami, jednak dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązany jest do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego i zdrowym rozsądkiem. W szczególności przypominamy o:
  • Korzystaniu z wyposażenia apartamentu zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem ostrożności;
  • Obowiązku zachowaniu ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 7:00;
  • Zakazie palenia w całym obiekcie i jego otoczeniu;
  • Zakazie przebywania zwierząt w obiekcie.
  • Niezwłocznego informowania obsługi o zauważonych usterkach;
  • Obowiązku opieki Gości nad małoletnimi osobami znajdującymi się na terenie apartamentu;
  • Odpowiedzialności Gości za osoby, którym udostępniły apartament;
  • Zamykaniu apartamentu, w momencie opuszczenia;
  • Nie korzystaniu na terenie apartamentu z urządzeń bez znajomości zasad ich bezpiecznego używania.
 6. Na Gościu spoczywa odpowiedzialność za umyślne i nieumyślne szkody wyrządzone przez niego, osoby pod jego opieką, oraz osoby, którym udostępnił apartament. Obsługa ma prawo żądać ich niezwłocznego naprawienia lub obciążyć za nie finansowo Gościa.
  • W przypadku zagubienia zestawu kluczy obiekt obciąży Gościa karą umowną 400PLN.
  • W przypadku złamania zakazu palenia w pomieszczeniach obiekt obciąży Gościa karą umowną 400PLN.
 7. Wszelkie obciążenia finansowe wynikające z niniejszego regulaminu mogą być realizowane poprzez kartę kredytową Gościa podaną do potwierdzenia rezerwacji.
 8. Na terenie apartamentu w godzinach ciszy nocnej może przebywać tylko taka liczba osób, jak to zostało uzgodnione w trakcie rezerwacji.
 9. Gość nie może rościć sobie pretensji do odszkodowania za zniszczone lub utracone mienie pozostawione w apartamencie, lub na udostępnionym Gościowi miejscu parkingowym chyba że zostało przyjęte do depozytu przez obsługę apartamentu.
 10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obsługa apartamentu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia apartamentu.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, apartament przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie, a następnie przekaże je na cele charytatywne, do użytku publicznego, lub zniszczy.

Życzymy miłego pobytu, Zespół ApartmentPrestige